תהליך בחירת ההשקעות במנטור קפיטל

Ro

En

Rus

עברית

כיצד אנחנו בוחרים את ההשקעות?

מודל ההשקעה המובטחת של מנטור קפיטל, שוזר בתוכו אלמנטים רבים של בחירת פרוייקטים באופן סלקטיבי, הליכי אבחון יסודיים תוך שילוב מודלים להערכת סיכונים, פיקוח ובקרה לכל אורך התהליך וערבויות אפקטיביות להבטחת ההשקעה, כך שבתום תהליך הסינון נבחרים רק הפרוייקטים העומדים באמות מידה מחמירות וכל אלו על מנת להבטיח את החזר ההשקעה והתשואה שנקבעה מראש במועד הקבוע. 

אנחנו משקיעים ביחד איתך !

אנו בוטחים באופן מלא בכל פרויקט אשר מוצג לקבוצות המשקיעים שלנו! לפיכך כחלק מפילוסופית ההשקעה של קבוצת מנטור קפיטל, אנו נושאים במשותף בהשקעה הנדרשת ומשקיעים מהוננו האישי את הסכום הזהה לכל סכום אשר גויס ע"י המשקיעים.

בדרך זו של מעורבות מלאה כמשקיעים זהים לקבוצת השקעה אננו שותפים מלאים ביחד איתך ומחויבים ביחד להצלחת הפרויקט!

 

מהי ועדת ההשקעות ?

ועדת השקעות מיוחדת הכוללת – צוות הנדסי, צוות משפטי / מיסויי, צוות שמאות וצוות שיווק ומכירות, בוחנים במשותף כל פרוייקט המוגש לחברת על מנת לבנות את מודל הסיכון ולהחליט האם הפרוייקט עומד בכללי הכניסה הנדרשים.

כאשר הפרוייקט מוצג למשקיעים הוא למעשה עבר את הליך האישור הפנימי על מנת לוודא שהוא עומד בכל הקריטריונים המוצגים בפירוט בעמוד זה!

תהליך בחירת ההשקעה נחלק לשלבים הבאים:

 1. בחינת הפרויקט

 2. אישור היזם / ספקי הפרויקט

 3. ניתוח הנדסי

 4. בדיקת נאותות משפטית / מיסוי

 5. ניתוח סיכונים ואישור הפרוייקט

 6. הצגה למשקיעים

 7. פיקוח ובקרה

 

בחינת הפרוייקט
ניתוח הנדסי
אישור היזם והספקים
בדיקות נאותות משפטית/מיסוי
פיקוח ובקרה
אישור הפרוייקט
הצגה למשקיעים
 • הפרויקט נבחן ביסודיות מבחינה כלכלית, ניתוח סיכונים ראשוני.

 • בחינת התוכנית העסקית לרבות מחירי מכירה באיזור ועלויות הפרויקט.

 • בחינת התכנית השיווקית והמכירתית של הפרויקט.

 • רגולציות מקומיות והיתרים.

 • היתכנות העסקה בכללותה מהיבטים שונים.

 • הפרויקט מוצג ראשונית לאישור מקדמי ע"י וועדת אישור פרויקטים שכוללת אנשי מקצועי מומחים תחומים שונים.

 • בתהליך ראשוני זה מסוכמים תנאי החזר ההשקעה והערבויות.

 • בחינת נסיון היזם / ספקים והצלחתם בפרוייקטים קודמים.

 • בחינת היכולת הכלכלית.

 • עמידה במועדי מסירת פרוייקטים קודמים.

 • יכולת להעמדת ערבויות ובטחונות לסיום והשלמת הפרויקט .

 • צוות מהנדסים מיומן מנתח את תכניות הפרוייקט.

 • אישור התכנית למול רגולציות הנדסיות מקומיות.

 • תאימות התכנית ההנדסית למול התכנית הכלכלית (כתב כמויות, עלויות בנייה..)

 • אישור מיקום הפרוייקט למול תוואי מקומי (צינורות גז, נחלים, תוואי כביש לפיתוח...)

 • בדיקת כל המסמכים המשפטיים ואישורם.

 • גיבוש המבנה המשפטי של העסקה בכללותה מול כל הצדדים.

 • גיבוש המבנה המיסויי עבור המשקיעים ועבור הפרוייקט עצמו.

 • בדיקת ערבויות ובטוחות מבחינה משפטית.

 • וידוא היתכנות שיעבודים לטובת המשקיעים.

 • עריכת דוח סיכונים משלים בעקבות כל המידע שנאסף.

 • הפרויקט מוצג ראשונית לאישור סופי לוועדת אישור פרוייקטים ועם אישורו הסופי הוא מוצג למשקיעים.

 • הפרויקט מוצג למשקיעים תוך שקיפות מלאה על כל היבטי ההשקעה.

 • תנאי ההשקעה והתשואה המובטחת מוגדרים חוזית.

 • לכל פרויקט מתמנה נאמן האחראי על עברת הכספים בין קבוצת המשקיעים ליזם

 • צוות המומחים של מנטור קפיטל מבצע מוניטורינג באופן ישיר על הפרויקטים וההתקדמות.

 • חברת ראיית חשבון ועורך דין משולבים בהליך המוניטרינג.

 • הפקת דוחות עדכון למשקיעים

 • עדכונים שוטפים ושמירה על קשר ישיר עם המשקיע עד לסיום העסקה.

MCBA אינה מוכרת השקעות נדל”ן או השתתפות השתתפות בהן ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר המשקיעים של MCBA. כל האמור הינו בכפוף לתקנון וכללי החברה, המפורטים באתר החברה ובמשרדיה. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן. MCBA אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.