תהליך הצטרפות כיזם

Ro

En

Rus

עברית

נהלי הצטרפות ליזם נדל"ן

 

ועדת ההשקעות של מנטור קפיטל נפגשת מדי חודש על מנת לדון בהצעות מצד יזמים המעוניינים להצטרף למודל ההשקעה ולהציע את הפרוייקט שלהם לצרכי מימון ע"י קבוצות המשקיעים שלנו.

מודל השותפות שלנו מציע יתרונות רבים עבור היזם הנבחר:

 • בדיקת היתכנות מהירה ע"י צוות מומחים בינלאומי תוך איתור נקודות החוזקה והחולשה של כל פרוייקט.

 • ניתוח סיכונים עפ"י מודלים בנקאיים על מנת להבטיח את הקטנת הסיכון וכדאיות החזר.

 • שילוב חוזקות השיווק והמכירה שלנו תוך שימוש במוניטין ובידע הרב שנצבר ע"י רשת השותפים שלנו בכל מדינה.

 • בניית מודל מימוני יישומי ואפשרויות שונות לגיוס הון ממקורות שונים.

 • יציבות פיננסית וראייה לטווח ארוך.

 

מודל בחינת ההשקעות המוצגות לנו

אנו מקצים משאבים פיננסיים רבים על מנת לוודא כי ההשקעות המוצעות לנו עומדות בתנאים המחמירים שאנו מציגים לקבוצות המשקיעים שלנו. אנו בוחנים ופוסלים עשרות פרוייקטים מדי חודש לאחר הליך של בחינת כדאיות מעמיקה.

תהליך בחירת ההשקעה נחלק לשלבים הבאים:

 1. בחינת הפרויקט

 2. אישור היזם / ספקי הפרויקט

 3. ניתוח הנדסי

 4. בדיקת נאותות משפטית / מיסוי

 5. ניתוח סיכונים ואישור הפרויקט

בחינת הפרויקט
ניתוח הנדסי
אישור היזם והספקים
בדיקות נאותות משפטית/מיסוי
אישור הפרוייקט
 • עריכת דוח סיכונים משלים בעקבות כל המידע שנאסף.

 • הפרויקט מוצג ראשונית לאישור סופי לוועדת אישור פרוייקטים ועם אישורו הסופי הוא מוצג למשקיעים.

 • בדיקת כל המסמכים המשפטיים ואישורם.

 • גיבוש המבנה המשפטי של העסקה בכללותה מול כל הצדדים.

 • גיבוש המבנה המיסויי עבור המשקיעים ועבור הפרוייקט עצמו.

 • בדיקת ערבויות ובטוחות מבחינה משפטית.

 • וידוא היתכנות שיעבודים לטובת המשקיעים.

 • צוות מהנדסים מיומן מנתח את תכניות הפרוייקט.

 • אישור התכנית למול רגולציות הנדסיות מקומיות.

 • תאימות התכנית ההנדסית למול התכנית הכלכלית (כתב כמויות, עלויות בנייה..)

 • אישור מיקום הפרוייקט למול תוואי מקומי (צינורות גז, נחלים, תוואי כביש לפיתוח...)

 • בחינת נסיון היזם / ספקים והצלחתם בפרוייקטים קודמים.

 • בחינת היכולת הכלכלית.

 • עמידה במועדי מסירת פרוייקטים קודמים.

 • יכולת להעמדת ערבויות ובטחונות לסיום והשלמת הפרויקט .

 • הפרויקט נבחן ביסודיות מבחינה כלכלית, ניתוח סיכונים ראשוני.

 • בחינת התוכנית העסקית לרבות מחירי מכירה באיזור ועלויות הפרויקט.

 • בחינת התכנית השיווקית והמכירתית של הפרויקט.

 • רגולציות מקומיות והיתרים.

 • היתכנות העסקה בכללותה מהיבטים שונים.

 • הפרויקט מוצג ראשונית לאישור מקדמי ע"י וועדת אישור פרויקטים שכוללת אנשי מקצועי מומחים תחומים שונים.

 • בתהליך ראשוני זה מסוכמים תנאי החזר ההשקעה והערבויות.

MCBA אינה מוכרת השקעות נדל”ן או השתתפות השתתפות בהן ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר המשקיעים של MCBA. כל האמור הינו בכפוף לתקנון וכללי החברה, המפורטים באתר החברה ובמשרדיה. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן. MCBA אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.

 • mcba linkedin
 • mcba facebook

Mentor Capital & Business Advisory© | All Rights Reserved 2020